Privacy verklaring

Tennisvereniging TENDO hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden.

In deze Privacyverklaring informeren wij leden en websitebezoekers over welke gegevens worden verwerkt, hoe we omgaan persoonsgegevens en welke rechten leden hebben in het kader van de AVG.

Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de privacy van de leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV Tendo conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018.

Dit betekent het volgende:

. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel  waarvoor deze zijn verstrekt.

. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

. Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.

. Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

. Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze respecteren wij en u kunt ons hierop wijzen.

. Persoonsgegevens worden geregistreerd in onze administratieve systemen volgens de richtlijnen zoals vermeld in de statuten en het huishoudelijk regelement van onze vereniging.

Uw persoonsgegevens worden door de tennisvereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Administratieve doeleinden, welke nodig zijn om lid te kunnen zijn van TV Tendo , waardoor de mogelijkheid wordt geboden tot het beoefenen van de tennissport in verenigingsverband. (Ledenadministratie en innen contributie.)
- Interne communicatie, welke nodig is om u te informeren over en te interesseren voor activiteiten/evenementen/berichten met betrekking tot TV Tendo en de tennissport in het algemeen.
- Indien van toepassing, wordt uw beroep gevraagd in het kader van onze sponsoractiviteiten zoals de mogelijkheid van een bedrijfslidmaatschap of om u te interesseren voor exposure voor uw bedrijf en de mogelijkheden op gebied van tennissport die wij uw bedrijf kunnen bieden.
- Voor de administratieve doeleinden vraagt de tennisvereniging via het door kandidaat-leden in te vullen inschrijfformulier de volgende persoonsgegevens:
Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, geslacht, straat, huisnummer, postcode en woonplaats, speelsterkte tennis, lid van vorige vereniging, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, pasfoto
- TV Tendo registreert geen bijzondere persoonsgegevens.

Voor de interne communicatie (mailing, telefoon) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
. Privacyverklaring TV Tendo 
. Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres
. TV Tendo verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
. TV Tendo gebruikt mogelijk cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.

Verstrekking aan derden
- De door u verstrekte gegevens aan TV Tendo met uitzondering van uw bankrekeningnummer, worden verstrekt aan:
. de KNLTB voor het verzorgen van het KNLTB-lidmaatschap en het verstrekken van . de KNLTBlidmaatschapspas en, indien van toepassing, wangedrag en/of achterstallige betalingen. Voor dit geval verwijzen wij ook naar de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging.
Bewaartermijn
. Wij bewaren persoonsgegevens in verband met het organiseren van reünies en/of evenementen in het kader van jubilea van onze vereniging, tenzij u hiermee niet akkoord gaat.
Beveiliging
Om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking zijn er passende technische en organisatorische maatregelen genomen:
. Alle personen die namens TV Tendo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
. Toegang tot data is gebaseerd op rollen die personen binnen de vereniging invullen en nodig hebben om hun functie uit te kunnen oefenen. Zo krijgt bijv. de penningmeester als enige toegang tot financiële transacties om contributies te kunnen innen.
. Alle TV Tendo bestuursleden en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt gevraagd worden zich te legitimeren voordat er gehoor kan worden gegeven
aan voornoemde verzoeken.
Mogen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met het bestuur. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Privacyverklaring TV Tendo

Wijziging Privacyverklaring
TV Tendo kan haar privacyverklaring wijzigen; dit zal via de TV Tendo website worden aangekondigd.

Verantwoordelijkheid en vragen
Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens ligt bij het bestuur van TV Tendo.

Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via [email protected]